Częstym jest zawieranie w ramach umów darowizny postanowień zgodnie, z którymi darczyńca jest uprawniony do zamieszkiwania w przedmiotowej nieruchomości, częstokroć nawet dożywotnio. Powyższe postanowienie z prawnego punktu widzenia, o ile zostało wpisane do księgi wieczystej, charakteryzować należy jako tzw. służebność mieszkania. Co ważne, jeżeli prawo takie zostało ustanowione, ale osoba na rzecz, której je ustanowiono nie korzysta z przysługującego jej prawa przez lat dziesięć, z mocy prawa przyjmuje się, iż służebność ta wygasła (293 § 1 k.c.). W konsekwencji dana osoba traci wszelkie prawa do korzystania z przedmiotowej nieruchomości, na której służebność została ustanowiona. Jednakże aby doszło do wykreślenia stosownego wpisu z działu III księgi wieczystej koniecznym jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego ze stosownym roszczeniem./IM