Przepisy prawa co do zasady nie wprowadzają obostrzeń co do tego w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego, w związku z czym dopuszczalna jest nawet umowa ustna. Należy mieć jednak na uwadze, iż zawarcie umowy w takiej formie może stanowić źródło wielu wątpliwości i nieporozumień, w szczególności co do wzajemnych rozliczeń stron czy też okresu na jaki umowa została zawarta. Warto mieć świadomość jednak, iż zgodnie z art. 660 ustawy Kodeks cywilny umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Konsekwencją niezachowania tejże formy jest poczytywanie, iż umowa została zawarta na czas nieoznaczony./IM