Instytucja upadłości konsumenckiej, zgodnie z danymi statystycznymi jest coraz popularniejszą formą wyjścia z trudnej sytuacji finansowej osób fizycznych. Fakt, iż rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości skorzystania z takiego rozwiązania jest bardzo dobrą tendencją. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż wciąż wiedza na ten temat jest bardzo powierzchowna, a wielu zainteresowanych nie posiada informacji jakie przesłanki uzasadniają faktycznie pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.

Instytucja tak zwanej upadłości konsumenckiej jest uregulowana w ustawie prawo upadłościowe. Formalnie zainicjowanie postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej następuje na podstawie złożonego do sądu wniosku. Wniosek należy złożyć na specjalnym urzędowym formularzu, w którym wnioskodawca powinien uzupełnić wszystkie niezbędne dane, a także właściwie uzasadnić swój wniosek.

Niestety nie każdy wniosek jest rozpatrywany przez sąd pozytywne. Dłużnik, który wnosi o ogłoszenie swojej upadłości musi wykazać nie tylko fakt, iż nie ma możliwości regulowania zaciągniętych zobowiązań. Wnioskodawca musi dodatkowo wykazać, iż jego stan niewypłacalności powstał w wyniku okoliczności, które było od niego niezależne.  Innymi słowy zainteresowana osoba musi wykazać,  że bez swojej winy znalazła się w trudnym położeniu finansowym. Nie ulega wątpliwości, iż jest to najtrudniejsza do wykazania przesłanka pozwalająca na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. Jako przykłady okoliczności uzasadniających złożenie wniosku można uznać: trudną sytuację rodzinną, ciężką i nagłą chorobę, która pozbawiła wnioskodawcę możliwości uzyskiwania wynagrodzenia, nieszczęśliwy wypadek lub niezawiniona utrata zatrudnienia.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości między innymi w sytuacji, w której, dłużnik w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień. Oznacza to, że  w teorii tak zwana spirala zadłużenia i regulowanie swoich zobowiązań poprzez zaciągnięcie kolejnych kredytów
lub pożyczek może dyskwalifikować pozytywne rozpatrzenie wniosku. Sąd oddali również wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie przeciwko dłużnikowi, które zostało umorzone z innych przyczyn, niż wniosek dłużnika. Sąd oddali również wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem takiego wniosku dłużnika dokonał czynności prawnej, która została uznana za działanie z pokrzywdzeniem wierzycieli. Również podanie w treści wniosku danych niezgodnych z prawdą lub niezupełnych spowoduje oddalenie wniosku. Należy pamiętać, iż mimo zaistnienia przesłanki negatywnej sąd może uwzględnić złożony wniosek kierując się tak zwanym względami słuszności lub względami humanitarnymi. Zwracam jednak uwagę, iż jest to możliwość wyjątkowa i w praktyce nie znajduje częstego zastosowania.

Co istotne, po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości cały majątek upadłego wchodzi tak zwanej masy upadłości, z której syndyk będzie próbować zaspokoić wszystkich wierzycieli.

Należy pamiętać, iż złożenie wniosku o upadłość konsumencką podlega opłacie sądowej. Ustawodawca zdecydował się jednak na wprowadzenie minimalnej opłaty w kwocie 30 złotych. Niemniej jednak, wnioskodawca, który jest w trudnej sytuacji materialnej ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego – wydziału gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Reasumując tak zwana upadłość konsumencka może być skutecznym instrumentem prawnym dla osób, które pozostają w stanie niewypłacalności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wnioskodawca musi spełniać ściśle określone przesłanki, a sam wniosek musi być przygotowany w sposób profesjonalny i zawierać wszystkie niezbędne informacje.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24./TK