Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. W niektórych wypadkach możliwe jest jednak unieważnienie takiego małżeństwa. Może ono być unieważnione (z punktu widzenia cywilnego, a nie kanonicznego) wtedy, gdy zawarła je osoba: dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoby będące krewnymi w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej, przysposabiający i przysposobiony. Oprócz tego unieważnić małżeństwo można, gdy zostało zawarte przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli; która znajdowała się pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, która była pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste./BJ