Z dniem 1 stycznia 2021r. wejdzie w życie art. 385⁵ ustawy Kodeks cywilny wprowadzony do tejże ustawy ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Treść tego przepisu stanowić będzie, iż przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 (a więc niedozwolone postanowienia umowne, czy klauzule niedozwolone) stosowane będą do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej./AB