Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.).  Upływ powyższego terminu przy zachowaniu przez spadkobiercę biernej postawy przejawiającej się w niezłożeniu jakiegokolwiek oświadczenia woli, powoduje domniemanie prawne, iż spadkobierca ten przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.). Co ważne, zasada ta co do zasady znajduje zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których spadkodawca zmarł począwszy od dnia 18 października 2015r. Wobec spadków otwartych przed tą datą stosuje się odwrotne domniemanie nakazujące przyjmować, iż brak złożenia oświadczenia woli w określonym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku wprost, czyli bez żadnej odpowiedzialności za długi spadkowe./IM