Sądem wyłącznie właściwym do podejmowania czynności w postępowaniu spadkowym, np. do wydania postanowienia o sądowym stwierdzeniu nabycia spadku, jest tzw. sąd spadku (art. 628 k.p.c.). Sądem tym jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca posiadał przed śmiercią miejsce  pobytu zwykłego.  Za miejsce to należy uznawać miejscowość, w której w ostatnim czasie przed śmiercią znajdował się główny ośrodek życiowy spadkodawcy czy też miejscowość, w której spadkodawca przebywał przez pewien czas, jednak bez zamiaru stałego pobytu tam. Jeżeli niestety miejsca tego nie da się ustalić to sprawy spadkowe rozpatruje sąd rejonowy miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest w ostateczności sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.