Zgodnie z art. 545 § 1 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
3) jej przedstawiciel ustawowy.

Warto także wskazać, iż  krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Co więcej
w uzasadnionych prawem przypadkach z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie wystąpić może także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.  Ważnym jest także to, iż w jednej z uchwał Sąd Najwyższy przyjął, iż wniosek taki może złożyć także osoba mająca być ubezwłasnowolnioną./IM