W myśl ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta każdy z nas ma wgląd do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby. Skoro dokumentacja medyczna sporządzana jest w jednym egzemplarzu, może pojawić się konieczność pozyskania od podmiotu leczniczego kopii lub poświadczonego za zgodność z oryginałem całości lub części tejże dokumentacji. Pojawia się więc pytanie czy podmiot leczniczy może oczekiwać od nas zapłaty za sporządzenie kopii? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest odpowiedzią twierdzącą. Wskazać należy, że opłata nie jest pobierana m.in. od pacjenta albo od jego przedstawiciela ustawowego gdy osoby te po raz pierwszy występują o dokumentację medyczną. W przypadku konieczności pobrania po raz kolejny dokumentacji medycznej podmiot leczniczy będzie mógł pobrać opłatę w wysokości 10 ,05 zł jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej oraz kwoty 35 gr. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej, a za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych kwoty 20,10 zł.
Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem./AB