Drony coraz częściej stają się nie tyko narzędziem zabawy ale również znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w pracy zawodowej szeregu profesji. Mając na uwadze powszechność i dostępność dronów, warto zastanowić się jak wygląda odpowiedzialność za ich niezgodne z prawem użytkowanie. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy prawo lotnicze, statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża. Zważając na techniczne rozwiązania użyte do konstrukcji drona, można postawić wniosek, że prawo lotnicze znajduje zastosowanie również do posiadaczy (pilotów) drona. Co istotne, ustaw prawo lotnicze zawiera również dział zawierający przepisy karne. Zważając, że nie ma odrębnej regulacji dot. posiadaczy dronów, znajdą one również zastosowanie również do nich. Zatem posiadacz (pilot) drona odpowie z art. 212 ww. ustawy m.in za:

  • naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa (tzw. strefa zakazu lotów);
  • przekroczenie granicy państwa bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia;
  • naruszenie zakazów lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne;
  • nie zastosowanie się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi.

Powyższe czyny zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności. Pilot drona odpowiada na równi z pilotem samolotu czy innego statku powietrznego. Trudno powiedzieć czy taki zabieg legislacyjny był celowy czy też ustawa prawo lotnicze nie nadąża nad zmieniającą się rzeczywistością nawet w przestworzach ponad naszymi głowami. Niemniej jednak wykonując lot dronem przykładowo w przestrzeni miejskiej należy wcześniej dowiedzieć się, czy w przestrzeni gdzie został zaplanowany lot dronem nie została ustanowiona strefa wyłączona spod ruchu powietrznego. Jeżeli sprawca czynu z art. 212 prawa lotniczego – a zatem jak już ustalono pilot drona również – działa nieumyślnie, ustawodawca przewidział łagodniejszą odpowiedzialność tj. grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Niemniej jednak od posiadacza zezwoleń na pilotowanie drona można oczekiwać, iż jako profesjonalista winien znać obostrzenia dot. prowadzonego przez niego statku powietrznego, bez względu na jego rozmiary i cel dla którego odbył się lot. Strefy lotów dronami oraz ich techniczne wymagania zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej w Sprawie Wyłączenia Zastosowania Niektórych Przepisów Ustawy Prawo Lotnicze do Niektórych Rodzajów Statków Powietrznych oraz Określenia Warunków i Wymagań Dotyczących Tych Statków (tj. z dnia 3 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1497). Dla pilotów dronów pozycja obowiązkowa./MW