W związku z delikatnie rzecz ujmując nienajlepszą sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski skutkiem czego wprowadzane są stopniowe ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki  pojawia się pytanie – czy Skarb Państwa musi mi zrekompensować straty w związku z tym, że nie mogą prowadzić określonej działalności gospodarczej?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela nam ustawa z dnia 22 listopada 2002r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. I tak zgodnie z art. 1 tejże ustawy przedmiot regulacji obejmuje podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

Roszczenia przysługują każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do właściwego wojewody, a poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego./ AB