Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Co do zasady więc, jeżeli strony nie umieszczą w treści umowy najmu zapisów umożliwiających rozwiązanie umowy w przypadku zaistnienia danych okoliczności, umowa na czas określony trwa do momentu wskazanego w treści przedmiotowej umowy. Nadto wskazać należy, iż samo zastrzeżenie w umowie możliwości wypowiedzenia najmu bez wskazania przyczyny wypowiedzenia, nie jest w orzecznictwie uznawane za „wypadek wskazany w umowie”, o którym mowa w art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego. Innymi słowy nie jest dopuszczalne zastrzeżenie w umowie uprawnienia do wypowiedzenia najmu zawartego na czas oznaczony według swobodnego uznania stron, a więc bez podawania konkretnych przyczyn czy też w sytuacji gdy zapisy umowy nie zawierają skonkretyzowanych przyczyn umożliwiających rozwiązanie umowy. Jak zostało bowiem utrwalone w aktualnej linii orzeczniczej, artykuł 673 § 3 k.c. nie posługuje się zwrotem „jeżeli umowa to przewiduje”, który sugerowałby dopuszczalność każdorazowej możliwości wypowiedzenia umowy, nawet bez podawania przyczyny, ale zawarte jest określenie „w wypadkach określonych w umowie”. Powyższe wskazuje, iż przyczyny, możliwości wypowiedzenia umowy na czas oznaczony muszą być skonkretyzowane. Jednocześnie nie można subsydiarnie posiłkować się zapisami kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów wypowiedzenia umów na czas nieoznaczony do umów zawartych na czas oznaczony./AB