Częstokroć słyszy się, iż rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej nie przywiązujemy jednak większej uwagi do tego faktu, nie zdając sobie przy tym sprawy jak bardzo może on bezpośrednio dotyczyć każdego z nas.  Należy mieć na uwadze, iż plan miejscowy, określający przede wszystkim przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, stanowi akt prawa miejscowego, w związku z czym jest prawem powszechnie obowiązującym na danym terenie. Co ważne, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ustalenia planu miejscowego wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Jeżeli zatem w ramach planu miejscowego określone zostały warunki zagospodarowania terenu to osoby, których nieruchomości objęte są tym planem mają obowiązek się do nich stosować. Aby przybliżyć powyższą kwestię wystarczy wskazać na przykład określenia w ramach planu miejscowego warunków technicznych co do ogrodzeń nieruchomości,  poprzez wprowadzenie wymogu ich ażurowości w określonym stopniu. Posadowienie ogrodzenia, które nie będzie spełniało rygorów planu miejscowego, a tym samym nie będzie zgodne z prawem, stanowić będzie mogło podstawę do wydania nakazu rozbiórki przez właściwy organ./IM