Zgodnie z art. 956 k.c. nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) niewidomy, głuchy lub niemy;
3) kto nie może czytać i pisać;
4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5)skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania./IM