Państwowa kompensata jest to świadczenie pieniężne, którego mogą domagać się ofiary przestępstw oraz osoby najbliższe ofiar, które w wyniku przestępstw poniosły śmierć. Kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci, oskarżeni lub skazani. Zgodnie z przepisami kompensata przyznawana jest w kwocie pokrywającej: utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, koszty pogrzebu. Warunkiem przyznania kompensaty jest to, aby ofiara na skutek przestępstwa poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Kompensata nie może przekroczyć 12 000 zł./ŁK