W obrocie prawnym powszechnie zawieranymi są umowy darowizny, mające za przedmiot pojazd mechaniczny. Warto przy tym pamiętać, iż co do zasady do ważności zawartej umowy koniecznym jest to, aby oświadczenie darczyńcy zostało złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 k.c.), przy czym oświadczenie obdarowanego może zostać wyrażone w dowolnej formie. Jednakże umowę zawartą bez zachowania powyższego rygoru co do oświadczenia darczyńcy uważa się za ważną, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przekładając język prawny na codzienność wskazać należy, iż jeżeli darczyńca wręczy kluczyki do pojazdu obdarowanemu, a on je przyjmie dochodzi w świetle prawa do zawarcia ważnej umowy darowizny. Jednakże ze względów praktycznych, najlepiej, aby umowa darowizny została zawarta w zwykłej formie pisemnej, co może okazać się niezbędnym chociażby w zakresie rejestracji pojazdu przez nowego nabywcę./ IM