Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. Fundacja może stać się spadkobiercą testatora jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu./AB