W ustawie z  dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodano ust. 2a do art. 9 tejże ustawy.  Oznacza to, że w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zwrócić należy jednak uwagę, że w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje./ AB