Aktualnie dość powszechnym jest zawieranie umów rachunku bankowego, które potocznie określa się mianem posiadania konta w banku. Nie wszyscy jednak posiadacze rachunków bankowych wiedzą o możliwości złożenia tzw. dyspozycji wkładem bankowym, o której mowa w art. 56 ustawy Prawo bankowe. Mianowicie posiadacz rachunku typu oszczędnościowego (tj. rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej) może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty określonych kwot z rachunku określonym  przez siebie osobom. Osobami tymi mogą być wyłącznie małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, iż kwota ta nie wchodzi w skład spadku po posiadaczu rachunku. Nie ma też konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego. Wystarczy aby beneficjent dyspozycji przedstawił bankowi dowód śmierci posiadacza i złożył wniosek o dokonanie wypłaty kwoty objętej dyspozycją. Na marginesie wskazać należy, iż takiej dyspozycji nie można uczynić gdy prowadzony jest rachunek wspólny./IM