Zachowek stanowi instytucję prawa spadkowego chroniącą osoby najbliższe zmarłego przed swobodnym rozdysponowaniem majątkiem przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Zachowek jest zatem uprawnieniem bliskich krewnych spadkodawcy (dzieci, wnuków, rodziców, małżonka) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku ich kosztem. Wysokość zachowku odpowiada ułamkowej części udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby był powołany do dziedziczenia./AK