Pod pojęciem zgromadzeń spontanicznych należy rozumieć takie zgromadzenia, które są organizowane bez uprzedniego zawiadomienia, w zajęcia stanowiska w związku z danym wydarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Ponadto przyjmuje się, że jeżeli zgromadzenie miało charakter pokojowy, nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa ani porządku publicznego i nie zostało rozwiązane przez odpowiedni organ, należało uznać legalność takiego zgromadzenia./AB