Zgodnie z art. 949 § 1 ustawy Kodeks cywilny spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament sporządzony w ten sposób nazywany jest testamentem własnoręcznym lub holograficznym. Z przepisów prawa jednoznacznie wynika, iż cała treść testamentu musi zostać sporządzona własnoręcznie. Testament napisany na maszynie lub na komputerze a następnie wydrukowany, mimo podpisania go własnym pismem, będzie nieważny./IM