Forma umowy o dział spadku zależna jest od tego jakiego rodzaju składników majątkowych dotyczy. Jeżeli w skład w spadku, który podlega działowi wchodzi nieruchomość, wówczas umowa taka musi bezwzględnie zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). W przypadku zaś, gdy dzielone są inne składniki majątku, umowa o dział może zostać zawarta nawet w formie ustanej, jednakże z dowodowego punktu widzenia wskazanym jest zachowanie zwykłej formy pisemnej./IM