W myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, tj. z dnia 8 września 2020r., Dz. U. 2020. 1546 złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Istnieją jednak zwolnienia z konieczności uiszczenia opłaty – zwolnieniami objętym jest: złożenie upoważnienia do obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia; w sprawach cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych; jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu; jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.; jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest do złożenia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego lub zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722), a także w przypadkach określonych w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej./AB