Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 ; dalej: k.r.o.) na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Powyższe oznacza, iż nie w każdym przypadku możliwym jest dokonanie podziału majątku objętego wspólnością małżeńską w trakcie postępowania rozwodowego. Warunkiem koniecznym do dokonania takiego podziału, oprócz wniosku jednego z małżonków, jest uznanie przez sąd orzekający w przedmiocie rozwodu, iż podział taki nie będzie stanowił źródła nadmiernej zwłoki dla toczącego się postępowania.
Na ogół przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje takowego stanu w sytuacji, w której między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie. Jeżeli dokonanie podziału majątku wspólnego, nawet tylko częściowego, powodowałoby nadmierną zwłokę postępowania, sąd wniosek jednego z małżonków o dokonanie podziału majątku wspólnego, pozostawi bez rozpoznania.

Jedynie na marginesie należy dodać, że na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe (art. 58 § 2 k.r.o.)./ IM