W skład spadku po zmarłym wejdą tylko te należności z tytułu przypadających mu świadczeń emerytalnych lub rentowych, które były wymagalne na moment otwarcia spadku. Jednakże wskazać należy, że w przypadku gdyby doszło do ich wypłaty w większym rozmiarze, z uwagi na płatność dokonaną z góry, a śmierć uprawnionego do pobierania danego świadczenia nastąpiła w trakcie danego miesiąca, za który dokonano wypłaty, nadwyżka taka nie wchodzi w skład spadku. Wówczas bank zobowiązany jest do na wniosek organu wypłacające świadczenie emerytalne lub rentowe dokonać wypłaty świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci posiadacza rachunku./MK