Testament ustny jest możliwy w dwóch przypadkach – kiedy istnieje obawa rychłej śmierci oraz gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy nie jest możliwe. Co zatem oznacza zwrot „obawa rychłej śmierci” ? Wskazuje się, że dd lat toczy się spór dotyczący sposobu rozumienia tego określenia. Prezentowane są tu stanowiska opowiadające się za jego ujęciem obiektywnym albo subiektywnym, a także cała gama koncepcji pośrednich, łączących w sobie oba te elementy. W świetle ujęcia obiektywnego dla wypełnienia omawianej przesłanki sporządzenia testamentu ustnego wystarczy, że realne jest w świetle wiedzy lekarskiej lub doświadczenia życiowego, iż testator rychło umrze czy że „w świetle dostępnych w danej chwili informacji jest uzasadnione oczekiwanie, że śmierć spadkodawcy nastąpi w bliskim terminie jako następstwo znanych w tej chwili okoliczności”, natomiast według ujęcia subiektywnego wystarczy, że występować będzie subiektywne przekonanie spadkodawcy o tym, iż jego śmierć jest bliska./MKL