Zasadą jest, że po dziale spadku spadkobiercy odpowiadają za długi do wysokości wartości udziału, jaki przysługuje każdemu z nich w spadku. Spadkobiercy mogą w drodze umownego działu spadku dokonać podziału długów pomiędzy siebie, jednakże należy podkreślić, iż ten podział będzie skuteczny tylko względem nich, a nie względem wierzyciela. Wierzyciel może sobie wybrać, od którego z spadkobierców będzie dochodził zapłaty długów spadkowych. Zatem spadkobiercy, którzy zgodnie z umową o dział spadku nie mają odpowiadać za długi, mogą być zobowiązani do ich spłaty na  żądanie wierzyciela. W takim przypadku będą mogli żądać ich zwrotu od spadkobiercy, który zobowiązał się te długi spłacić./MK