myśl art. 293 § 1 ustawy Kodeks cywilny służebność gruntowa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć wygasa. W jaki sposób wykreślić służebność z księgi wieczystej? W pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu z powództwem o ustalanie, że służebność nie była wykonywana przez wspomniany wyżej okres. Prawomocny wyrok ustalający wygaśnięcie służebności będzie stanowił podstawę do wykreślenia obciążenia z księgi wieczystej./AB