Art. 95e Ustawy o notariacie określa jakie warunki winny zostać spełnione aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenie dziedziczenia. Paragraf 2 w/w wskazuje przesłani negatywne, które w przypadku ich wystąpienia uniemożliwią sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Okoliczności tymi są: 1) jeżeli w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; 2) jeżeli w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone; 3) jeżeli w sprawie brak jurysdykcji krajowej./AB