Przepis art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważnia osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego celem przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy niedopuszczenie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 jest penalizowane karą grzywny do 5000 zł. Przepis ten stanowi, że karze podlega każdy, kto wbrew art. 7 uniemożliwi wstęp w celu wykonania czynności reprezentantowi przedsiębiorstwa./AB