Często przyszli spadkobiercy, którzy nie chcą dziedziczyć np. z uwagi na przeciążenie spadku długami dążą do tego aby już za życia „odrzucić” spadek. Podkreślić należy, że odrzucenie spadku jest możliwe jedynie po śmierci spadkodawcy (w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania). Za życia spadkodawcy spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, czyli zrzeka się praw, które by mu przysługiwały z mocy ustawy. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności i wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci osoby, po której ma miejsce zrzeczenie się dziedziczenia./MK