Wskazać należy, że w myśl art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie tylko zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Taki akt poświadczenia wywołuje następujące skutki: domniemanie, że osoba która uzyskała zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia jest spadkobiercą, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku, spadkobierca może udowodnić swoje prawa, legitymując się zarejestrowanym aktem osoby trzecie działające w dobrej wierze są objęte ochroną, gdy osoba legitymująca się zarejestrowanym aktem rozporządziła prawem należącym do spadku na rzecz osób trzecich./AB