Artykuł 5 Kodeksu cywilnego wskazuje, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Mając na względzie w/w ogólną zasadę prawa cywilnego pojawia się pytanie, czy na podstawie tegoż przepisu możliwym będzie oddalenie powództwa o zachowek?

Na tak postawione pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej z tym jednak zastrzeżeniem ze względu na charakter zachowku pozbawienie go na podstawie art. 5 k.c. musi sanować wyłącznie rażące nadużycie prawa./AB