Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt. 2). Oznacza to, iż jeżeli małżonek nabył własność nieruchomości przed zawarciem małżeństwa, to mimo, że nieruchomość ta stanowi jest majątek osobisty, to w razie zawarcia umowy najmu, mającej za przedmiot tą nieruchomość, pobierany z tego tytułu czynsz stanowić będzie majątek wspólny małżonków. W związku z tym małżonek będący wyłącznym właścicielem mieszkania nie będzie mógł zachować otrzymanej korzyści w całości dla siebie. Należy jednak podkreślić, iż dochodem w takim przypadku będzie czynsz, pomniejszony jednak o wydatki jakie małżonek ponosi w związku z utrzymaniem tej nieruchomości./IM