Zgodnie z prawem polskim małżeństwo może zostać zawarte przez osoby, które ukończyły lat osiemnaście. Jednakże zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. W przeważającej mierze taką okolicznością jest zajście kobiety w ciążę. W razie zawarcia małżeństwa przez szesnastolatkę, uzyskuje ona pełnoletniość, nabywając tym samym pełnię praw cywilnych. Co ciekawe kobieta ta do momentu ukończenia osiemnastego roku życia nie może brać udziału w wyborach, gdyż nie posiada prawa wyborczego. Zgodnie zaś z ustawą Kodeks wyborczy prawo do głosowania nabywa obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy osiemnaście lat. Oznacza to, iż szesnastoletnia mężatka wychowująca dziecko, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dopiero w momencie osiemnastych urodzin nabędzie określone uprawnienia wyborcze./IM