Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

Zgodnie z art. 108k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Nadto, w §  2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie przez pracownika [...]

By |2020-11-25T13:24:56+00:0025 listopada, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn? została wyłączona

Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji ze związkiem zawodowym?

Regulamin pracy to wewnętrzny akt prawny obowiązujący u danego pracodawcy, ustalający wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy oraz określający prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy. Regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. W przypadku gdy [...]

By |2020-11-24T10:53:38+00:0024 listopada, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmienić regulamin pracy bez konsultacji ze związkiem zawodowym? została wyłączona

Nowa forma wykonywania pracy – praca zdalna.

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na prawie każdą dziedzinę życia. Z dnia na dzień musieliśmy porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zmiany nie ominęły również prawa pracy, a zwłaszcza form wykonywania pracy przez pracowników. COVID-19 spowodował powstanie masowej potrzeby wykonywania pracy na odległość. Dotychczasowe regulacje prawne zawarte w Kodeksie pracy dotyczące [...]

By |2020-11-23T12:13:22+00:0023 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Nowa forma wykonywania pracy – praca zdalna. została wyłączona

Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

Zgodnie z art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Nadto, w §  2 w/w artykułu za nieprzestrzeganie przez [...]

By |2020-11-20T13:54:30+00:0020 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn? została wyłączona

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych.

System prawa przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych. Co do zasady osoba niepełnosprawna, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, co wprost wynika z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od [...]

By |2020-11-13T11:22:06+00:0013 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych. została wyłączona

Niezbywalność prawa do wynagrodzenia

Do katalogu podstawowych zasad prawa pracy należy zasada wynagrodzenia pracownika za wykonaną pracę. Zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. [...]

By |2020-11-04T07:34:22+00:004 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Niezbywalność prawa do wynagrodzenia została wyłączona

Czy wiesz, kogo można nazwać „pracującym w nocy”?

Kodeks pracy w art. 1517 wprowadził definicję legalną „pracującego w nocy”. Zgodnie ze wskazanym przepisem, takie miano można przypisać pracownikowi, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Ale czymże jest pora nocna? [...]

By |2020-11-03T14:38:34+00:003 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, kogo można nazwać „pracującym w nocy”? została wyłączona

Urlop szkoleniowy.

Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy, w wymiarze wynoszącym 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Uwaga!: łącznie 21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów  - urlop ten przeznaczony jest na przygotowanie pracy dyplomowej oraz [...]

By |2020-10-30T09:49:41+00:0029 października, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Urlop szkoleniowy. została wyłączona

Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych?

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu od złożonego mu oświadczenia woli od rozwiązaniu z nim stosunku pracy. W praktyce może pojawić się pytanie w jaki sposób określić wartość przedmiotu sporu. Wskazać należ, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku [...]

By |2020-10-16T10:52:45+00:0016 października, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych? została wyłączona

Stawka wynagrodzenia minimalnego w 2021 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. Rada Ministrów określiła, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. ustaliła minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa została określona w wysokości 18,30 zł./AB

By |2020-10-08T06:45:46+00:008 października, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Stawka wynagrodzenia minimalnego w 2021 r. została wyłączona
Go to Top