Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

By |2021-07-20T12:23:28+00:0020 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Czy pracodawca może założyć monitoring w pomieszczeniach sanitarnych i szatni?

By |2021-07-12T09:20:29+00:0012 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Co do zasady pracodawca może zdecydować się na stosowanie monitoringu w zakładzie pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.  Jednakże jak wynika z przepisów prawa pracy monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może założyć monitoring w pomieszczeniach sanitarnych i szatni? została wyłączona

Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej.

By |2021-03-19T17:16:53+00:0019 marca, 2021|Prawo Pracy|

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego już sam fakt nie wprowadzenia przez pracodawcę jakichkolwiek mechanizmów ograniczających zjawisko mobbingu w miejscu pracy będzie rodzić odpowiedzialność pracodawcy z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania w przypadku udowodnienia wystąpienia tego zjawiska w miejscu pracy./AB

Możliwość komentowania Roszczenie pracownicze w związku z brakiem wprowadzenia u pracodawcy procedury antymobbingowej. została wyłączona

Termin przechowywania dokumentacji pracowniczej mający zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych po 01.01.2019 r.

By |2021-03-10T14:54:40+00:0010 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Jednym z obowiązków pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek ten pracodawca zobowiązany jest realizować przez cały czas zatrudnienia pracownika, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba [...]

Możliwość komentowania Termin przechowywania dokumentacji pracowniczej mający zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych po 01.01.2019 r. została wyłączona

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników?

By |2021-03-08T08:22:55+00:008 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Jednakże pracodawca powinien powstrzymać się od zapoznawania się z prywatną korespondencją pracownika, a zakaz ten jest absolutny w tym sensie, że nawet [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracowników? została wyłączona

Wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej.

By |2021-03-05T14:19:04+00:005 marca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość tejże odprawy, zgodnie  z art. 921 § 1 k.p., odpowiadać winna wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na marginesie warto nadmienić, iż pracownik, który otrzymał odprawę, nie może [...]

Możliwość komentowania Wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia?

By |2021-02-25T08:35:31+00:0025 lutego, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy. Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez właściciela lub zarządcę [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia? została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

By |2021-02-23T13:22:01+00:0023 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków [...]

Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia?

By |2021-02-22T09:34:59+00:0022 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Na gruncie przepisów prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, które wskazywałyby termin w ciągu, którego pracodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożony przez pracownika wniosek w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca nie ma prawnego obowiązku do ustosunkowania się co do złożonego wniosku. W związku z powyższym w razie złożenia przedmiotowego wniosku i braku odpowiedzi ze [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia? została wyłączona

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta?

By |2021-02-15T10:09:20+00:0015 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Niedziele i święta są zwyczajowo dniami wolnymi od pracy, jednakże w niektórych przypadkach praca w takim okresie jest dozwolona Można ją wykonywać, gdy jest związania min. z prowadzeniem akcji ratowniczej,  w ruchu ciągły lub przy pracy zmianowej. Praca w święta może być świadczona w przypadku prac społecznie użytecznych i zapewniających codzienne potrzeby ludności. Jeśli pracodawca [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta? została wyłączona
Przejdź do góry