Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

25 listopada, 2020|

Zgodnie z art. 108k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności [...]

Nowa forma wykonywania pracy – praca zdalna.

23 listopada, 2020|

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na prawie każdą dziedzinę życia. Z dnia na dzień musieliśmy porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zmiany nie ominęły również prawa pracy, a zwłaszcza form wykonywania [...]

Czy nałożenie na pracownika kary porządkowej za określone przewinienie uniemożliwia pracodawcy skuteczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za ten sam czyn?

20 listopada, 2020|

Zgodnie z art. 108 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania [...]

Niepoczytalność.

18 listopada, 2020|

Nie każda osoba popełniająca przestępstwo poniesie odpowiedzialność karną. M.in. nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim [...]

Kara ograniczenia wolności.

16 listopada, 2020|

Najbardziej znanymi karami w Polsce jest pozbawienie wolności oraz grzywna. Istnieje jednak coś pomiędzy dolegliwościami obu kar. Warto zaznaczyć, że istnieje także kara ograniczenia wolności. Polega ona bądź na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na [...]

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych.

13 listopada, 2020|

System prawa przewiduje szereg rozwiązań mających na celu zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych. Co do zasady osoba niepełnosprawna, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, co wprost wynika z art. [...]

Wysokość opłaty od wniosku o sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

12 listopada, 2020|

Jedną z możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, obok aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza, jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W celu jego uzyskania koniecznym jest złożenie wniosku to tzw. sądu spadku, tj.  sądu [...]

Przenoszenie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

10 listopada, 2020|

W spółkach osobowych, którymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw [...]