Czy w dobie pandemii możliwym jest ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem?

10 sierpnia, 2020|

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości o realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo wskazało, że w trakcie trwania stanu epidemicznego obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym [...]

Czy zgromadzenie spontaniczne należy rejestrować w Urzędzie Gminy?

6 sierpnia, 2020|

Pod pojęciem zgromadzeń spontanicznych należy rozumieć takie zgromadzenia, które są organizowane bez uprzedniego zawiadomienia, w zajęcia stanowiska w związku z danym wydarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Ponadto przyjmuje się, że jeżeli zgromadzenie miało charakter [...]

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

5 sierpnia, 2020|

Pracodawca zgodnie z art 52 kodeksu pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy [...]

Separacja a zmiana nazwiska.

3 sierpnia, 2020|

W sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie [...]

Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania

31 lipca, 2020|

Sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy, zwanej dobrowolnym poddaniem się karze. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie karne nie musi automatycznie zakończyć się wyłącznie skazaniem [...]

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny

30 lipca, 2020|

Na gruncie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny uzależniony jest wyłącznie od ustalonej przez [...]

Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację

29 lipca, 2020|

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest zamieszczanie w ramach wydawanej decyzji pouczenia zgodnie, z którym od przedmiotowej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Należy mieć na uwadze, że powyższe nie ma [...]

Żądanie wynagrodzenia za słup wysokiego napięcia na działce.

28 lipca, 2020|

Jeżeli na nieruchomości danej osoby został posadowiony słup wysokiego czy też niskiego napięcia, to w oczywisty sposób ogranicza możliwość korzystania z takiej nieruchomości. W takim wypadku właścicielowi przysługuje prawo żądania pokrycia strat przez dostawcę energii. [...]