Organizator imprezy turystycznej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej jako ustawa) jest to podmiot, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcę turystycznego, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu. Podmiot ten, jak każda strona umowy odpowiada za należyte wykonanie swoich obowiązków umownych.

Jak stanowi art. 48 ustawy, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Zatem odpowiedzialność biur turystycznych za nieudane wakacje, nie może zostać zrzucona na hotel, kierowcę czy też inne podmioty lub osoby za pomocą których biuro turystyczne (organizator turystyki) wykonuje swoje zobowiązanie. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej (inny hotel, brak basenu, warunki niezgodne z ofertą lub niższej jakości), organizator turystyki pozostaje zobowiązany do usunięcia niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usługi turystycznej. Jeżeli organizator turystyki nie usunie niezgodności w terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków do organizatora.

Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Obowiązek ten dotyczy również przypadku, gdy powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony przez organizatora. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Obniżenie to musi być proporcjonalne jeżeli chodzi o cenę imprezy turystycznej w zestawieniu z dolegliwościami, jakich doznał turysta w związku z obniżoną jakością świadczonych usług.

W skrajnych przypadkach gdy niezgodność imprezy turystycznej istotnie wpływa na jej realizacją, a organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia dodatkowej opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport podróżnych, organizator turystyki zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami. Jeżeli organizator oświadczy, że nie jest możliwe uzyskanie przez podróżnego świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci z uwagi na ich złą jakość, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez obowiązku rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy. Oczywiście organizator może okres ten przedłużyć.

Dodatkowym roszczeniem, jakie może wystosować w stosunku do organizatora turysta, jest zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Zadośćuczynienie to ma wynagrodzić trud oraz wszelkie niedogodności niematerialne, jakie wiązały się z nieudanym urlopem, a które nie zostały zrekompensowane przez organizatora.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Autor: Mateusz Widenka