Niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży

Generalnie pracownicy, która stała się niezdolna do pracy w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy, przy spełnieniu określonych warunków. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.). Podkreślić należy, iż ubezpieczona nabywa prawo do [...]

By | Kwiecień 12th, 2017|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży została wyłączona

Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r.

Dokumentem ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników jest regulamin pracy. Zgodnie z treścią art. 104 § 1(1) k.p. obowiązującego od dn. 1.01.2017 r. (zmiany wprowadzone ustawą z dn. 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców) - pracodawca zatrudniający co [...]

By | Luty 14th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r. została wyłączona

Zmiany w kodeksie pracy 2017 r.

Rok 2017 oprócz podwyższenia płacy minimalnej, a także jej określenia w przypadku umów zlecenia przyniósł wiele zmian w dotychczas obowiązującym kodeksie pracy. Z punktu widzenia ochrony trwałości stosunku pracy, najistotniejszym novum jest wydłużenie okresu na złożenie odwołania od rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie zwykłe), a także od rozwiązania umowy o pracę [...]

By | Styczeń 24th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Zmiany w kodeksie pracy 2017 r. została wyłączona

Czas wolny, jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

Co do zasady, pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz wynagrodzenia przysługuje również stosowny dodatek za wykonywaną w ten sposób pracę. Warto jednak zwrócić również uwagę na inną formę rekompensaty za wykonywaną w ten sposób pracę. Zgodnie z art. 1512 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. [...]

By | Grudzień 7th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czas wolny, jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt. 4 k.p.). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 13.09.2016 r. (sygn. akt III PK 146/15) zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, pozostające w związku przyczynowym z zaistniałą [...]

By | Październik 18th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bezpieczne i higieniczne warunki pracy została wyłączona

ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE

Zgodnie z treścią art. 1672 Kodeksu pracy (dalej jako: kp), pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w trybie 1672 kp, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Jak więc wynika z uregulowania kodeksowego, aby pracownik [...]

By | Październik 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE została wyłączona

Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

Warto zapamiętać, iż dla każdego rodzica – pracownika, przepisy prawa pracy przewidują specjalne uprawnienie. Zgodnie z art. 188 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm.; dalej: k.p.), pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w [...]

By | Październik 4th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem została wyłączona

Procedura zwolnień grupowych

Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedurę zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia większą liczbę pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Najczęściej taką przyczynę stanowią problemy finansowe pracodawcy i [...]

By | Wrzesień 30th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Procedura zwolnień grupowych została wyłączona

Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach

W 1995 r. jako podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych uwzględniono mi stały dodatek za staż pracy, jednakże aktualnie dodatek za staż pracy nie został uwzględniony w podstawie obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych. Czy składniki wynagrodzenia o charakterze stałym stanowią podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych? Roman W. Podstawa wynagrodzenia za prace [...]

By | Wrzesień 20th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach została wyłączona

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych zawarte są w ustawie z dn. 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która stanowi lex specialis względem kodeksu pracy. Zgodnie z art. 7 tej ustawy - agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Nie ma więc prawnej możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych na podstawie innej [...]

By | Wrzesień 6th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego została wyłączona