Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Opiekunowie mogą domagać się wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą ubezwłasnowolnioną. Decyzję o wypłacie wynagrodzenia wydaje sąd. W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sąd upoważnia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub majątku osoby pozostającej pod opieką, bądź ustala, że wynagrodzenie ma być wypłacone ze środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 162 kodeksu [...]

By | Wrzesień 12th, 2018|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie została wyłączona

Czy można upoważnić inną osobą do wykonywania władzy rodzicielskiej?

Jak stanowi art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: kro), dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska ze swej istoty obejmuje możliwość współdecydowania o losach dziecka. Chodzi tu o takie okoliczności istotne w życiu dziecka jak religia (przystąpienie do sakramentów), kształtowanie jego światopoglądu, decyzja o edukacji i wyborze szkoły, wyjeździe dziecka [...]

By | Czerwiec 26th, 2018|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Czy można upoważnić inną osobą do wykonywania władzy rodzicielskiej? została wyłączona

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego

Do dnia 1 czerwca 2017 r. odpowiedzialność karna z tytułu braku realizowania obowiązku alimentacyjnego groziła w sytuacji, w której osoba zobowiązana uporczywie się uchyla od wykonania ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej i jednocześnie doprowadziło to do niemożności zaspokojenia przez taką osobę jej podstawowych potrzeb życiowych. [...]

By | Lipiec 17th, 2017|Karne i wykroczenia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ogólny, Prawa i obowiązki małżonków|Możliwość komentowania Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego- Nowelizacja kodeksu karnego została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By | Marzec 14th, 2017|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona

Instytucja obowiązku alimentacyjnego – rodzice wobec dzieci (cz. III)

Niniejszy artykuł poświęcony jest obowiązkowi alimentacyjnemu jaki posiadają rodzice względem swoich dzieci. Najistotniejszą różnicą tego rodzaju obowiązku alimentacyjnego jest, iż jego podstawową przesłanką jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania, w której to przesłance również mieści się pojęcie niedostatku (art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej jako: kro). O ile obowiązek innych zobowiązanych aktualizuje się z [...]

By | Kwiecień 26th, 2016|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Instytucja obowiązku alimentacyjnego – rodzice wobec dzieci (cz. III) została wyłączona

Obowiązek alimentacyjny- Alimenty od krewnych

Alimenty od krewnych głownie są utożsamiane z alimentami przysługującymi dzieciom od rodziców. Kodeks rodzinny pozwala nam jednak domagać się alimentów również od innych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Alimenty, w określonych przypadkach, zobowiązani do alimentacji są również pasierb, macocha i ojczym. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie [...]

By | Wrzesień 9th, 2014|Kodeks rodzinny i opiekuńczy|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny- Alimenty od krewnych została wyłączona