OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W POJEŹDZIE

W dzisiejszych czasach w zasadzie regułą jest posiadanie własnego środka lokomocji. W toku jego eksploatacji – na skutek różnego rodzaju okoliczności – może dojść do sytuacji kolizji z innym uczestnikiem ruchu. Warto zatem pamiętać o konieczności zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, albowiem wówczas to ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia spowodowanej [...]

By | Lipiec 4th, 2017|Cywilne- inne, Ubezpieczenia, Zagadnienia zwązane z bezpieczeństwem w komunikacji|Możliwość komentowania OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ W POJEŹDZIE została wyłączona

Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej przez strony w toku procesu

Wyrok sądu cywilnego zostaje wydany na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w sprawie oraz na podstawie prawnej. Co więcej, szczegółowe wyjaśnienie rozstrzygnięcia Sądu znajduje się w uzasadnieniu wyroku. Na postawie art. 328 § 3 k.p.c. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się [...]

By | Czerwiec 27th, 2017|Cywilne- inne|Możliwość komentowania Wydanie wyroku na podstawie prawnej nie wskazanej przez strony w toku procesu została wyłączona

Zarzut przedawnienia nie zawsze zostanie uwzględniony przez Sąd

W praktyce postępowań sądowych, także w sprawach z zakresu prawa pracy, często pozwany w sprawie o zapłatę podnosi zarzut przedawnienia roszczenia, z nadzieją że doprowadzi do oddalenia powództwa. W większości przypadków, jeżeli w istocie żądanie pozwu jest przedawnione i zarzut zostanie podniesiony, skutek taki nastąpi. Jednak pamiętać należy, że nie zawsze tak się stanie. Wyjątkowo [...]

By | Czerwiec 21st, 2017|Cywilne- inne, Ogólny, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zarzut przedawnienia nie zawsze zostanie uwzględniony przez Sąd została wyłączona

Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

Jak stanowi art. 361 kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (§ 1). W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, który mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (§ 2). Kodeks [...]

By | Listopad 22nd, 2016|Cywilne- inne|Możliwość komentowania Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści została wyłączona

Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony

Zawarłem umowę najmu pojazdu na czas określony, w umowie nie zawarłem zapisów dotyczących możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, poza jedyną sytuacją: nieuiszczania czynszu w terminie. Najemca w sposób nienależyty użytkuje samochód, o czym świadczy fakt, iż pojazd został uszkodzony. Czy mogę rozwiązać umowę najmu stosując zapisy i terminy wypowiedzenia zawarte w Kodeksie cywilnym? Łukasz, lat [...]

By | Maj 31st, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Możliwość rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony została wyłączona

Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r.

Istotą instytucji odsetek ustawowych jest zapewnienie terminowego uiszczania należności przez strony umowy. Odsetki stanowią bowiem świadczenie pieniężne przysługujące wierzycielowi w sytuacji, gdy dłużnik korzysta z pieniędzy wierzyciela, które to korzystanie jest przedmiotem umowy, jak i w sytuacji, gdy nie jest ono objęte zgodą wierzyciela i wynika z opóźnienia w zapłacie sumy pieniężnej przez dłużnika. Odsetki [...]

By | Marzec 16th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Instytucja odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. została wyłączona

Dowód z nagrań dźwiękowych według przepisów postępowania cywilnego

Postępujący rozwój techniki w XXI wieku, w szczególności miniaturyzacja oraz powszechny dostęp do urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku prowadzi do coraz częstszego składania przez strony postępowania cywilnego wniosków dowodowych z nagrań rozmów. Przedmiotowe nagrania bardzo często są wykonane bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej. Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa możliwość wykorzystania jako środka dowodowego nagrania [...]

By | Luty 9th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Dowód z nagrań dźwiękowych według przepisów postępowania cywilnego została wyłączona

Postępowanie uproszczone

Dochodząc przed Sądem powszechnym zapłaty kwoty poniżej 10.000 zł, jeżeli roszczenie opiera się na umowie lub wynika z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, a także dochodząc zapłaty czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu [...]

By | Styczeń 26th, 2016|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Postępowanie uproszczone została wyłączona

Zasiedzenie ruchomości

Sytuacje, w których potencjalnie mielibyśmy skorzystać z instytucji zasiedzenia ruchomości nie należą do częstych. Wydaje się, że jest to jednak z rzadziej występujących w praktyce instytucji prawa cywilnego. Tym niemniej ustawodawca przewidział taką możliwość, która to niemal niezmienne funkcjonuje w polskim porządku prawnym co najmniej od 1964 r., tj. od uchwalenia kodeksu cywilnego. Zgodnie z [...]

By | Grudzień 9th, 2015|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Zasiedzenie ruchomości została wyłączona

Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym

Częstym błędem stron działających bez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jest tak zwane naruszenie prekluzji dowodowej. Jako przykład można tutaj wskazać, brak powołania przez stronę wszystkich wniosków dowodowych w treści odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie prekluzji, które oznacza, iż wszelkie twierdzenia strony oraz dowody na [...]

By | Październik 22nd, 2015|Cywilne- inne, Ogólny|Możliwość komentowania Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym została wyłączona