About wilw76

This author has not yet filled in any details.
So far wilw76 has created 49 blog entries.

Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem

Warto zapamiętać, iż dla każdego rodzica – pracownika, przepisy prawa pracy przewidują specjalne uprawnienie. Zgodnie z art. 188 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm.; dalej: k.p.), pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w [...]

By | Październik 4th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Uprawnienia pracownika z tytułu opieki nad dzieckiem została wyłączona

Procedura zwolnień grupowych

Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedurę zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia większą liczbę pracowników z przyczyn niezależnych od nich. Najczęściej taką przyczynę stanowią problemy finansowe pracodawcy i [...]

By | Wrzesień 30th, 2016|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Procedura zwolnień grupowych została wyłączona

Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach

W 1995 r. jako podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych uwzględniono mi stały dodatek za staż pracy, jednakże aktualnie dodatek za staż pracy nie został uwzględniony w podstawie obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych. Czy składniki wynagrodzenia o charakterze stałym stanowią podstawę obliczenia dodatku z tytułu godzin nadliczbowych? Roman W. Podstawa wynagrodzenia za prace [...]

By | Wrzesień 20th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Podstawa wynagrodzenia za prace w nadgodzinach została wyłączona

WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM

Jak stanowi art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk): w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Podkreślenia w tym miejscu wymaga przybliżenie rodzaju orzeczeń jakie może [...]

By | Wrzesień 13th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania WYROK NAKAZOWY W POSTĘPOWANIU KARNYM została wyłączona

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych zawarte są w ustawie z dn. 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która stanowi lex specialis względem kodeksu pracy. Zgodnie z art. 7 tej ustawy - agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Nie ma więc prawnej możliwości zatrudnienia pracowników tymczasowych na podstawie innej [...]

By | Wrzesień 6th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego została wyłączona

PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE”

W Polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Powyższe jest niezwykle istotne z punktu widzenia sprawcy, oraz dotkliwości kary przewidzianej za dokonanie czynu. Warto znać granice przepołowienia przestępstw, albowiem mają one kluczowe [...]

By | Sierpień 30th, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania PRZESTĘPSTWA „PRZEPOŁOWIONE” została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

W związku z posadowieniem na nieruchomości, na której posadowione są linie przesyłowe właściciel przedmiotowej nieruchomości, a przedsiębiorca przesyłowy nie zawarł umowy, właściciel ma możliwość dochodzenia, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a to art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c., odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Jeżeli przedsiębiorca [...]

By | Sierpień 23rd, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część III Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości została wyłączona

Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu

Spornym aspektem pomiędzy stronami, tj. właścicielem nieruchomości a przedsiębiorca przesyłowym, podczas ustalania należnego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest kwestia, czy przysługujące wynagrodzenie winno zostać wypłacone jednorazowo czy też przedsiębiorca przesyłowy winien dokonywać wypłaty okresowo. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wypłata jednorazowego wynagrodzenia  - pomimo dominującego stanowiska w orzecznictwie w tym zakresie - [...]

By | Sierpień 16th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Część II Jednorazowa lub okresowa wypłata wynagrodzenia z tytułu stanowienia służebności przesyłu została wyłączona

Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Zgodnie z 3052 § k.c. z tytułu służebności przesyłu uprawnionemu przysługuje „odpowiednie wynagrodzenie” w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Ustawodawca posłużył się więc bez wątpienia klauzulą generalną a mianowicie „odpowiednim wynagrodzeniem” nie wskazując jednocześnie w samej ustawie, jakich kryteria, okoliczności mają być uwzględniane przy wyliczaniu przedmiotowego wynagrodzenia. W celu ustalenia wysokości przedmiotowego świadczenia pieniężnego niezbędne [...]

By | Sierpień 9th, 2016|Zagadnienia związane z nieruchomością|Możliwość komentowania Wynagrodzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Część I Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu została wyłączona

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na intencję ustawodawcy, który wprowadził do kodeksu postępowania karnego art. 168a, który implikował ograniczenie stron w zakresie możliwości dopuszczenia dowodów. Przedmiotowe ograniczenie było związane z istotną nowelizacją kodeksu postępowania karnego i wprowadzeniem w dniu 1 lipca 2015 r. kontradyktoryjnego modelu procesu. Należy zwrócić uwagę, iż do dnia 14 kwietnia [...]

By | Sierpień 2nd, 2016|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a kodeksu postępowania karnego została wyłączona