About wilw76

This author has not yet filled in any details.
So far wilw76 has created 49 blog entries.

Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r.

Dokumentem ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników jest regulamin pracy. Zgodnie z treścią art. 104 § 1(1) k.p. obowiązującego od dn. 1.01.2017 r. (zmiany wprowadzone ustawą z dn. 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców) - pracodawca zatrudniający co [...]

By | Luty 14th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Regulamin pracy po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r. została wyłączona

Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego

W praktyce zawodowej bardzo często osoby, które zostały wezwane do stawiennictwa w toku postępowania karnego  w charakterze świadka zadają pytanie czy istnieje możliwość uniknięcia konieczności odpowiedzi na zadawane przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze pytania. Na początku rozważań dotyczących wskazanej problematyki należy rozróżnić instytucję  prawa do odmowy składania zeznań od instytucji prawa do uchylenia [...]

By | Luty 7th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Prawo świadka do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie w toku postępowania karnego została wyłączona

PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego (dalej jako: kpk.) osoba najbliższa dla oskarżonego ma prawo do odmowy składania zeznań. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, kim jest osoba oskarżona. Na podstawie art. 71 § 2 kpk, za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył [...]

By | Styczeń 31st, 2017|Karne i wykroczenia, Ogólny|Możliwość komentowania PRAWO OSÓB NAJBLIŻSZYCH DO ODMOWY ZEZNAŃ została wyłączona

Zmiany w kodeksie pracy 2017 r.

Rok 2017 oprócz podwyższenia płacy minimalnej, a także jej określenia w przypadku umów zlecenia przyniósł wiele zmian w dotychczas obowiązującym kodeksie pracy. Z punktu widzenia ochrony trwałości stosunku pracy, najistotniejszym novum jest wydłużenie okresu na złożenie odwołania od rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie zwykłe), a także od rozwiązania umowy o pracę [...]

By | Styczeń 24th, 2017|Prawo Pracy, Związki zawodowe|Możliwość komentowania Zmiany w kodeksie pracy 2017 r. została wyłączona

Przestępstwo zniewagi

Każdy obywatel, w życiu codziennym, niezależnie od wykonywanego zawodu czy też miejsca zamieszkania jest narażony na obraźliwe, pejoratywne czy nawet wulgarne słowa płynące z ust osób trzecich. Zachowanie osoby, która kieruje takie słowa w stronę drugiego człowieka nie pozostaje jednak bezkarne. Ustawodawca przyjął bowiem, w art. 216 k.k., że kto znieważa inną osobę w jej [...]

By | Styczeń 17th, 2017|Karne i wykroczenia|Możliwość komentowania Przestępstwo zniewagi została wyłączona

Czas wolny, jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

Co do zasady, pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz wynagrodzenia przysługuje również stosowny dodatek za wykonywaną w ten sposób pracę. Warto jednak zwrócić również uwagę na inną formę rekompensaty za wykonywaną w ten sposób pracę. Zgodnie z art. 1512 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. [...]

By | Grudzień 7th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czas wolny, jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści

Jak stanowi art. 361 kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (§ 1). W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, który mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (§ 2). Kodeks [...]

By | Listopad 22nd, 2016|Cywilne- inne|Możliwość komentowania Możliwość dochodzenia zwrotu utraconych korzyści została wyłączona

Akt poświadczenia dziedziczenia

Usankcjonowanie  nabycia prawa do spadku po określonym spadkodawcy jest  możliwe na drodze postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub w formie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego sporządzonego przez notariusza. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 95j ustawy prawo o notariacie  zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia dziedziczenia mają takie same [...]

By | Listopad 8th, 2016|Spadki|Możliwość komentowania Akt poświadczenia dziedziczenia została wyłączona

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt. 4 k.p.). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 13.09.2016 r. (sygn. akt III PK 146/15) zawinione uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, pozostające w związku przyczynowym z zaistniałą [...]

By | Październik 18th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bezpieczne i higieniczne warunki pracy została wyłączona

ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE

Zgodnie z treścią art. 1672 Kodeksu pracy (dalej jako: kp), pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w trybie 1672 kp, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Jak więc wynika z uregulowania kodeksowego, aby pracownik [...]

By | Październik 11th, 2016|Prawo Pracy|Możliwość komentowania ZASADY UDZIELANIA URLOPU NA ŻĄDANIE została wyłączona